ΞΥΛΟΤΕΧΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

 

Ισολογισμός της 31-12-2012

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως (Λ/86) από 1/1/2012 έως 31/12/2012

Κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλευσης (Λ/80) από 1/1/2012 έως 31/12/2012

Ισολογισµός της 31/12/2013

Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως (Λ/86) Από 01/01/2013 Eως 31/12/2013

 

ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΕ 2014 ΓΕΝΕΚΜ 2014

ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΕ 2014 ΔΙΑΘ

ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΕ 2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ